Bogdański

13 tekstów – auto­rem jest Bog­dański.

Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 26 stycznia 2015, 14:07

Two­je słowa ka­leczyły mo­je ser­ce, lecz kształto­wały mój cha­rak­ter. Two­je czy­ny ka­zały zwątpić by móc od­na­leźć szczęście. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 17 stycznia 2015, 19:19

Za­pach, słowo, miej­sce - wszys­tko wraca. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 12 stycznia 2015, 16:07

Człowiek, który wy­baczy zdradę, nie wy­baczy so­bie błędu, który popełnił. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 stycznia 2015, 10:24

Miłość - pojęcie względne 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 stycznia 2015, 21:37

Spo­koj­nie usiąde z bo­ku i będę pat­rzył jak ktoś in­ny ob­darza Cię miłością... 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 31 grudnia 2014, 16:58

Życie da­je nam możli­wość wy­boru, lecz to my od­po­wiada­my za wybór i po­nosi­my te­go konsekwencje. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 25 grudnia 2014, 20:57

Za ok­nem - sza­ro. W ser­cu - pus­to. Nadziei - nie ma. Wrak człowieka. 

anegdota
zebrała 9 fiszek • 24 grudnia 2014, 11:18

Śmierć pot­ra­fi zbliżyć na­wet naj­większych wrogów. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 grudnia 2014, 19:47

Cza­sem gdy przez ko­goś upa­dasz, myślisz że jes­teś słabszy.
Nie, to on jest słabszy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 grudnia 2014, 19:42

Bogdański

Bogdański

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 stycznia 2015, 14:07Bogdański do­dał no­wy tek­st Bo nikt nie spoj­rzy [...]

17 stycznia 2015, 19:19Bogdański do­dał no­wy tek­st Twoje słowa ka­leczyły mo­je [...]

12 stycznia 2015, 17:28mechaa sko­men­to­wał tek­st Zapach, słowo, miej­sce - [...]

12 stycznia 2015, 16:37tomek43i sko­men­to­wał tek­st Zapach, słowo, miej­sce - [...]

12 stycznia 2015, 16:07Bogdański do­dał no­wy tek­st Zapach, słowo, miej­sce - [...]

6 stycznia 2015, 11:22tomek43i sko­men­to­wał tek­st Człowiek, który wy­baczy zdradę, [...]

6 stycznia 2015, 10:24Bogdański do­dał no­wy tek­st Człowiek, który wy­baczy zdradę, [...]

2 stycznia 2015, 21:58bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Miłość - pojęcie względne

2 stycznia 2015, 21:37Bogdański do­dał no­wy tek­st Miłość - pojęcie względne

31 grudnia 2014, 16:58Bogdański do­dał no­wy tek­st Spokojnie usiąde z bo­ku [...]